Projekt

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
(nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”)

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej).

Partnerami w projekcie są następujące podmioty lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 7. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,
 8. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu,
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 14. Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie,
 16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
 20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wiążące decyzje w projekcie podejmują Partnerzy lub reprezentujący ich Komitet Sterujący powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Komitet Sterujący Projektu „InPlaMed WŚ” jest m.in. odpowiedzialny za:

 • zapewnienie strategicznego zarządzania przygotowana i realizacji Projektu, aby przebiegał on w określonych ramach (czasowych, finansowych i technicznych), wynikających z uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
 • akceptację i monitorowanie kierunków działań dotyczących realizacji Projektu,
 • monitorowanie stanu zaawansowania prac,
 • omawianie okresowych i końcowych sprawozdań z poszczególnych działań projektowych,
 • konsultowanie proponowanych zmian w Projekcie po uzgodnieniach z Instytucją Zarządzającą,

W pierwszej fazie projektu został wybrany Inżynier Projektu, który realizuje usługę polegającą na wsparciu Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego oraz Partnerów, w obsłudze realizacji, kontroli i nadzorze Projektu, w formie m.in. doradztwa technicznego, prawnego i finansowego.

ZAKRES PROJEKTU.

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na ewidencję elektroniczną oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych.

W ramach Projektu planowany jest zakres działań głównie w następujących obszarach przez poszczególnych Partnerów:

 • systemy informatyczne obsługi części białej i szarej,
 • systemy backupów i archiwizacji w tym długoterminowe przechowywanie danych,
 • systemy ochrony i bezpieczeństwa sieci,
 • ucyfrowienie urządzeń diagnostyki,
 • rozbudowa sieci informatycznej i energetycznej,
 • rozbudowa, modernizacja serwerowni, doposażenie serwerowni,
 • kontrola dostępu i monitorowania,
 • UPS, agregaty prądotwórcze,
 • rozbudowa infrastruktury serwerowej, bazodanowej, platform wirtualizacji,
 • budowa lokalnych repozytoriów,
 • budowa systemów udostępniania i wymiany EDM i wdrożenie EDM,
 • sprzęt komputerowy - komputery, specjalistyczne stacje robocze, tablety,
 • systemy ochrony i monitorowania sieci,
 • zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Ponadto Projekt obejmuje niezbędne do poniesienia koszty, związane z jego przygotowaniem, zarządzaniem, audytem oraz promocją.

Realizacja projektu została założona w latach 2018 - 2022.

KOSZTY PROJEKTU.

 • Wartość ogółem: 65 377 604,31 zł
 • Wydatki kwalifikowane:  64 289 727,07 zł
 • Wkład UE: 54 646 267,90 zł
 • Wkład własny: 10 731 336,41 zł
 • Wydatki niekwalifikowane: 1 087 877,24 zł

Stan na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

________________________________________________________________________________