Projekt

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
(nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”)

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie w Projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Partner wiodący - Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zadania Lidera Projektu są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W Projekcie uczestniczą następujące podmioty lecznicze:

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
 4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
 7. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna,
 8. Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu,
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 11. Szpital Powiatowy w Chmielniku,
 12. Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
 14. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,
 15. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 16. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 17. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
 18. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
 19. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
 20. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Wiążące decyzje w projekcie podejmują Partnerzy lub reprezentujący ich Komitet Sterujący powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Komitet Sterujący Projektu „InPlaMed WŚ” realizuje następujące zdania w projekcie:

 • zapewnienie strategicznego zarządzania,
 • nakreślanie kierunków działań,
 • monitorowanie stanu zaawansowania prac,
 • konsultowanie proponowanych zmian.

W pierwszej fazie realizacji został wybrany Inżynier Projektu, który realizuje usługę polegającą na wsparciu Lidera Projektu oraz Partnerów w realizacji i nadzorze projektu, w formie doradztwa technicznego, prawnego i finansowego.

ZAKRES PROJEKTU.

Projekt „InPlaMed WŚ” jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na ewidencję elektroniczną oraz na nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi również poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Projektowane systemy będą także spełniały rekomendacje, co do organizacji systemów IT w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania systemu oraz dostępności systemów informatycznych. W aspekcie zagrożenia epidemicznego istotne znaczenie nabiera możliwość pracy personelu szpitali on-line w czasie rzeczywistym.

W ramach projektu w początkowym etapie Partnerzy rozbudowali lub zbudowali nowe serwerownie zapewniające możliwość gromadzenia i przechowywania danych medycznych w formie elektronicznej. Serwerownie zostały wyposażone w urządzenia informatyczne jak serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam, gdzie była taka potrzeba agregaty prądotwórcze. Równoległym działaniem było wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających tworzenie w odpowiednim standardzie EDM, jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym zakresie. Są to systemy obsługi części białej i szarej, w tym głównie:

 • System HIS - Szpitalny System Informatyczny (podstawowy system wspierający obsługę pacjentów i pracę podmiotu leczniczego,
 • System RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny),
 • System PACS - Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji i Transmisji Obrazów),
 • System LIS - (Laboratoryjny System Informacyjny),
 • System ERP - Enterprise Resource Planning - służy do zarządzania zasobami podmiotu leczniczego,
 • System EOD - Elektroniczny Obieg Dokumentów - zapewnia wsparcie dla procesu obiegu pism oraz spraw.

Tam, gdzie była taka potrzeba i możliwości techniczne nastąpiło ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki. Partnerzy zostali również w obszarach najbardziej czułych na jakość danych i ich przetwarzanie doposażeni w nowy sprzęt komputerowy, który jest w stanie współpracować w nowych systemach.

W efekcie u każdego z Partnerów funkcjonuje lokalne repozytorium danych oraz centrum przetwarzania danych współpracujące z systemami centralnymi w obszarze e-zdrowia i umożliwiające w coraz szerszym stopniu świadczenie w tym obszarze e-usług.

Realizacja projektu została wydłużona do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z Aneksem nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-15 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 8336/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

KOSZTY PROJEKTU.

 • Całkowita wartość projektu: 69 264 676,43 zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 67 230 141,22 zł
 • Wkład UE: 57 145 619,91 zł
 • Wkład własny: 12 119 056,52 zł
  w tym: wydatki niekwalifikowalne: 2 034 535,43zł

Stan na dzień 20 grudnia 2023 roku.

________________________________________________________________________________