Projekt

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ)

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie w Projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Partner wiodący - Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zadania Lidera Projektu są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej…